Actueel

Bijeenkomst 27 november

Op zondag 27 november gaat Alfons van Leeuwen het thema "In His Presence!"(In Zijn Aanwezigheid) bespreken. Ben je benieuwd naar zijn verhaal kom zondagmiddag bij ons langs om het verhaal van Alfons te horen en voor een lekker kopje koffie. 

Naast de normale dienst zullen wij stilstaan om de mensen te gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen of die wij missen. Wij vinden het belangrijk om hier als kerk bij stil te staan. 

Wij ontmoeten jou graag aankomende zondag!

 

 

Bijeenkomst 13 november

Aanstaande zondag gaat Annemieke Dingemanse het met ons hebben over het thema "Jezus nodigt je uit". Zij zal haar vertellen aan de hand van het Bijbelboek Mattheüs 11: 25-30. Mocht je van tevoren al geïnteresseerd zijn kan je de Bijbeltekst hieronder lezen:

25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.

26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht

Wij zien je graag aankomende zondag, de koffie staat klaar!

Bijeenkomst 30 oktober

Aanstaande zondag neemt Chiel van Vliet ons mee in het thema 'Dimensies van God'. Benieuwd wat dit thema voor jouw betekent? Kom aanstaande zondag langs en kom het te weten. Uiteraard staat de koffie weer klaar en hopen wij jou te ontmoeten!

 

Wist je trouwens al dat wij nu ook een Instagram (@KOFFIEKERK) hebben? Volg ons nu! En vergeet niet om je op Facebook aan te melden voor het evenement!

 

 

Bijeenkomst 16 oktober

HEY, WAT MOOI! 

Samen met Antonie Treuren gaan we deze zondag het Bijbelboek Mattheüs 6: 19-34 in. Benieuwd wat hier staat, lees het hieronder! 

WE ZIEN JE GRAAG DEZE ZONDAG, DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; 23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. 25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? 27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Bijeenkomst 02 oktober

HIJ KAN DOEN WAT WIJ NIET KUNNEN!

Benieuwd wat deze boodschap inhoudt? Kom aanstaande zondag naar de tweewekelijkse KOFFIEKERK bijeenkomst. De koffie staat klaar!

 

Wist je trouwens al dat wij nu ook een Instagram (@KOFFIEKERK) hebben? Volg ons nu! En vergeet niet om je op Facebook aan te melden voor het evenement!

Bijeenkomst 18 september Petruskerk

BIJEENKOMST | Aanstaande zondag 18 september is er weer de tweewekelijkse OVErHOOP Koffiekerkbijeenkomst.Esther Nieuwenhuizen zal spreken en het thema is: "Ziekte en lijden, hoe nu verder ?".

De volgende vragen komen aan bod en gaan we met elkaar over nadenken:Hoe gaan we als gelovigen om met ziekten of lijden dat ons overkomt?Wat kunnen we leren vanuit de Bijbel, en wat zegt Jezus hierover?Op welke manier kunnen we elkaar hierin steunen en bemoedigen?

De band is ook weer aanwezig en zal mooie muziek en zang ten gehore brengen.De deuren van de Petruskerk zijn open om 15:00 uur en de dienst begint om 15:30 uur.

Iedereen van harte welkom en neem gerust iemand mee !

Praiseavond 24 september Petruskerk

 

Zaterdagavond 24 september organiseert de Koffiekerk een Praiseavond in de Petruskerk.
Het thema van de avond is “Hoop voor de toekomst”.
Een mooie avond waar we God willen lofprijzen en eren door muziek en zang ! Ook zal er een korte overdenking zijn.
De deuren van de Petruskerk zijn om 19:30 uur open en de Praiseavond begint om 20:00 uur.
De muziek wordt verzorgd door de band ‘Testify’ uit Kamerik.
Iedereen is van harte welkom en neem gerust ook iemand mee !

Koffiekerk in de tuin van de Petruskerk 10 juli

 

ZONDAG 10 JULI | Zet hem in je agenda, op je kalender, in je planning: Zondag 10
juli hopen de bijeenkomst van de Koffiekerk in de tuin van de Petruskerk te houden !
De tuin is om 15:00 uur open en we beginnen om 15:30 uur !!
Iedereen van harte welkom !!

Koffiekerk in de Petruskerk 26 juni

BIJEENKOMST | Aanstaande zondag 26 juni is er weer een OVErHOOP Koffiekerk bijeenkomst in de Petruskerk !

De spreker is Alfons van Leeuwen en het thema is: "It's all in the Name" (het zit hem allemaal in de Naam).

Wat heeft de naam van God ons te zeggen en waarom is Zijn naam zo belangrijk ? Alfons neemt ons daarin mee en geeft ons praktische handvatten Er zijn ook weer mooie bijpassende liederen uitgezocht die de band zal laten horen.

De deur van de Petruskerk is om 15:00 uur open en we beginnen om 15:30 uur.

Iedereen van harte welkom en neem gerust iemand mee !

Koffiekerk in Inloophuis "t Centrum"

BIJEENKOMST | Zondag 12 juni is er weer Koffiekerk ! Dit keer vanwege een andere activiteit NIET in de Petruskerk maar lekker buiten op het terras van Inloophuis "'t Centrum" aan de Hogewoerd 3A-1 in Woerden.

De spreker van aanstaande zondag is Antonie Treuren en het thema is: "Vertaler gezocht". Op de Pinksterdag werd een ieder in zijn eigen taal aangesproken. Waarom was dat en wat heeft dat ons te zeggen ? Antonie gaat jullie hier meer over vertellen en neemt jullie mee door de Bijbel.

Verder is er weer mooie muziek en de weersvoorspellingen zijn ook goed om elkaar bij het Inloophuis te ontmoeten !

Iedereen van harte welkom. Neem gerust een bekende van je mee !De poort is om 15:00 uur open en de dienst begint om 15:30 uur !!Tot zondag !

Koffiepodje 2!

Heerlijk samen met een KoffiePod(cast)je op de bank om God en elkaar te ontmoeten door samen in de Bijbel te duiken en zo meer van God in ons leven te mogen zien. Nadine en Chiel nemen ons elke 2 weken mee door een hoofdstuk uit de Bijbel.  Deze aflevering gaat over Johannes 2 waarin Jezus Zijn bediening begint met twee bijzondere dingen, namelijk het maken van wijn uit water en het reinigen van de tempel. Jezus wil Zijn liefde laten zien voor zowel mensen als voor Zijn Vader. Heb jij zijn liefde al ervaren?Het voorbeeld gebed waar we het over hebben: Lieve Jezus, dank U voor deze nieuwe dag. Ik verlang er naar om meer en meer met U te leven. Daarom geef ik mij ook deze dag opnieuw aan U over. Leidt mij en luister naar de vragen van mijn hart. Laat U Uzelf alstublieft vandaag door mij aan anderen en door anderen aan mij zien. Amen. 

Lees meer »

Ter nagedachtenis aan Peter de Groot

Gisteren 15 januari was Peter zijn begrafenis. Het was een mooie begrafenis en gedachtenis. Peter had geen familie, maar dit was wat betreft opkomst niet te merken. Peter had een heel andere familie om zich heen verzameld. Mensen van Inloophuis 't Centrum, de Koffiekerk, buren en andere belangstellenden, de kerk was helemaal vol.

Lees meer »

In Memoriam: Peter de Groot

Afgelopen zaterdag heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat Peter de Groot is overleden. Peter was een trouwe bezoeker van de Koffiekerk en van het inloophuis. Hij genoot altijd van de gezelligheid en van de muziek die er gespeeld werd. Voor de rouwkaart en het condoleance register kunt op deze link klikken: http://www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site/Hier staat ook meer informatie over de rouwdienst van aanstaande zaterdag. 

Lees meer »

Terugblik dienst 28 november!

Afgelopen zondag 28 november zijn we bij elkaar gekomen in de Petruskerk voor weer een mooie bijeenkomst. Wat was het een mooie dienst! Julius mocht delen vanuit de Bijbel over bemoediging en het was goed elkaar te ontmoeten. Zondag 12 december zijn we er weer in de Petruskerk, vanaf 15:00 uur! Welkom!

Lees meer »